I. Postanowienia ogólne konkursu
1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady i warunki udziału w
Konkursie „FRoSTA & Codziennie Fit” (zwanym dalej „Konkursem”) prowadzonym na blogu
www.codzienniefit.pl (zwanym dalej „Blogiem”).
2. Organizatorem Konkursu jest firma JBcomm Sp. z o.o., ul. Mochnackiego 4/69, 02-
042 Warszawa (zwana dalej Organizatorem).

II. Uczestnictwo w konkursie
1. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na Blogu
www.codzienniefit.pl
2. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
3. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące
warunki:
1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych; osoby nie posiadające pełnej
zdolności prawnej biorą udział w Konkursie za zgodą i akceptacją Regulaminu
przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego;
2. nie jest pracownikiem ani członkiem rodzin pracownika Organizatora ani
autora Bloga;

4. Konkurs trwa od 28.11.2017 r. do 4.12.2017 r. do godziny 23:59
5. Zadaniem konkursowym jest odpowiedź na pytanie: „Podaj 3 powody, dla których
warto sprawdzać skład produktów” i opublikowanie jej w komentarzu na blogu
www.codzienniefit.pl lub na fanpage’u na Facebooku:
https://www.facebook.com/codzienniefit/
6. Jeden Uczestnik może przesłać tylko jedno zgłoszenie konkursowe.
7. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej 7.12.2017 r.
8. Uczestnik oświadcza, że zgłoszona przez niego odpowiedź konkursowa jest jego
autorstwa i nie narusza dóbr osób trzecich.
9. Za wszelkie roszczenia osób trzecich, dotyczące treści odpowiedzi konkursowych
zgłoszonych w Konkursie, wynikające z tytułu naruszenia ich praw autorskich
osobistych lub majątkowych odpowiada Uczestnik.
10. Uczestnik zgłaszający się do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych przez Organizatora do celów związanych z realizacją Konkursu zgodnie z
Regulaminem.
11. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika
Regulaminu Konkursu w całości oraz zobowiązanie się Uczestnika do przestrzegania
określonych w nim zasad. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza również,
że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

III. Przyznanie nagrody
1. Nagrodą w Konkursie są zestawy składające się z:
blendera Russel Hobbs Mix & Go o wartości 120 zł
torby termicznej FRoSTA o wartości 30 zł

1. Organizator Konkursu przyznaje 3 nagrody, po jednej dla każdego Uczestnika,
którego odpowiedź konkursowa zostanie uznana za najlepszą.
2. O przyznaniu nagrody decyduje Komisja, w skład której wchodzą autor Bloga oraz
przedstawiciel Organizatora.
3. Decyzja o przyznaniu nagród jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.
4. Wszelkie koszty związane z przyznaniem nagrody ponosi Organizator.
5. Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej drogą mailową.
6. Laureat powinien skontaktować się z autorką bloga poprzez: adres mailowy kontakt@codzienniefit.pl w ciągu 7 dni od
otrzymania informacji o wygranej. Po tym terminie laureat traci prawo do nagrody, a
otrzymuje ją kolejny wybrany przez Komisję Uczestnik Konkursu.
7. Treść wiadomości, o której mowa  w pkt. 7 powinna zawierać: Imię i nazwisko, adres
korespondencyjny, telefon kontaktowy
8. W przypadku, gdy zdobywcą Nagrody będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia
warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawa do
nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej doręczeniu osoba ta będzie
zobowiązana do jej zwrotu. Organizator uprawniony będzie do przyznania takiej
nagrody Uczestnikowi, który zajmował kolejne miejsce w Konkursie.
9. Organizator wyłącza możliwość wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za którąkolwiek z
Nagród ani zamiany jej na inną nagrodę.

IV. Postanowienia końcowe
1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem
będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały
przepisy prawa polskiego.
3. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się
pod adresem e-mail kontakt@codzienniefit.pl
4. Odpowiedzi będą udzielane w ciągu 7 dni roboczych.
5. Niniejszy Regulamin jest do wglądu w siedzibie Organizatora Konkursu oraz na
stronie https://www.codzienniefit.pl/regulamin-konkursu-frosta-codziennie-fit
6. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną
w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach
wzajemnych.