Regulamin konkursu „Wygraj wagę”

Konkurs pod nazwą „WYGRAJ WAGĘ” (zwany dalej Konkursem) jest organizowany przez Redmond Sp. z o.o. Ul. Artyleryjska 11,  08-110 Siedlce, Poland

(zwaną dalej Organizatorem) na podstawie niniejszego regulaminu (zwanego dalej Regulaminem) o następującej treści:

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Konkurs trwa od 12 września 2016 r. do 17 września 2016 r. na blogu „Codziennie fit”.

2. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich czytelników bloga „Codziennie fit”, zamieszkałych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych i spełniających wymagania nałożone  Regulaminem.

3. Uczestnikiem Konkursu jest osoba spełniająca warunki określone w ust. 2 powyżej, która opublikuje pod wpisem ogłaszającym konkurs na blogu komentarz zawierający pełną odpowiedź na pytanie.

4. Regulamin znajduje się w siedzibie Organizatora oraz jest dostępny do wglądu na blogu „Codziennie fit”.

5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora, członkowie ich najbliższej rodziny oraz osoby pozostające z nimi we wspólnocie domowej.

6. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

§ 2

Zasady i przebieg konkursu

1. Konkurs zostanie ogłoszony na blogu „Codziennie fit” 12 września 2016 r.

2. Aby wziąć udział w Konkursie, należy:

a. prawidłowo odpowiedzieć na pytanie: dlaczego właśnie Tobie przyda się waga REDMOND SkyScales 741S-E?

b. opublikować w komentarzu pod wpisem konkursowym odpowiedź na pytanie konkursowe

3. Udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe, wraz z danymi, o których mowa w ust. 2 powyżej jest równoznaczne ze zgłoszeniem się do udziału w Konkursie oraz akceptacją postanowień Regulaminu.

4. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną liczbę razy, jednak nagrodzony może zostać tylko raz.

5. Nagrody (nagrodę główną i nagrodę pocieszenia) Bloger przyznaje osobie, która udzieli najciekawszej odpowiedzi na pytanie.

6. Lista nagrodzonych Uczestników Konkursu będzie ogłoszona na blogu 18 września 2016 r.

7. Osoba nagrodzona zobowiązana jest dostarczyć dane adresowe do wysyłki nagrody w ciągu 3 dni roboczych liczonych od daty ogłoszenia wyników.

§ 3

Nagrody

1. W Konkursie przyznawana jest nagroda rzeczowa: waga REDMOND SkyScales 741S-E?

2. Nagroda nie podlega zamianie na ekwiwalent. Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy zgłaszać do Blogera, na którego blogu odbywa się konkurs.

3. Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest udostępnić Blogerowi i Organizatorowi dokładne dane, które posłużą do przekazania nagrody.

4. W przypadku nie dostarczenia przez wyłonionego zwycięzcę Konkursu pisemnej zgody, o której mowa w § 1 ust. 4 Regulaminu, nagroda nie zostaje przyznana.

5. Nagrody rzeczowe, o których mowa w ust. 1 powyżej, zostaną przekazane przez Organizatora
w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyników. W przypadku nieodebrania nagrody, nagroda przepada.

§ 4

Przetwarzanie danych

1. Uczestnicy wyrażają zgodę i upoważniają Blogera oraz Organizatora do przetwarzania ich danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, w tym ogłoszenia nagrodzonego Uczestnika Konkursu  oraz wydania przyznanej nagrody.

2. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

3. Laureat Konkursu zobowiązani są do podania następujących danych osobowych, niezbędnych do identyfikacji zwycięzcy i realizacji nagrody:

a) imię

b) nazwisko

c) adres e-mail

d) adres korespondencyjny

4. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.
o ochronie danych osobowych (tj.: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zm.).

§ 5

Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje mogą być kierowane do Blogera drogą mailową na adres: kontakt@codzienniefit.pl
2. Reklamacje powinny być składane w formie elektronicznej pisemnej, w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu. Wszelkie reklamacje, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane.
3. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony drogą mailową.
4. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim Uczestnika, co do których istnieje podejrzenie działania niezgodnego z Regulaminem.
5. Decyzja reklamacyjna jest ostateczna i jakiekolwiek odwołanie od tej decyzji nie przysługuje.
§ 6
Postanowienia końcowe
1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, a także zawieszenia organizacji Konkursu bez podania przyczyny, o czym poinformuje podczas trwania konkursu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie osób trzecich.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przypadki udziału w Konkursie osób nieuprawnionych.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).